KONTAKT

Veda Yoga
Chudčická 1351/15 ( vchod z ulice Vlaštovčí )
635 00 Brno

email: info@vedayoga.cz
www.vedayoga.cz

Mobil: +420 725 484 436

Provozovatel/Fakturační údaje

Martina Prušová, Kníničky 318E, 635 00 Brno

IČO: 02887568 

Bankovní spojení 240278423/0600, Účet je veden u Moneta Bank

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých provozovatel studia Veda Yoga, Martina Prušová, IČ: 02887568, DIČ: CZ8351233836 se sídlem Kníničky 318E, 635 00, Brno a s místem podnikání Chudčická 1351/15, 635 00, Brno, tel.: +420 725 484 436, web. stránky: https://www.vedayoga.cz/, (dále jen „Veda Yoga“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby cvičení jógy a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Smlouva“).

I.II.  „Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách (ZDE) či na recepci Veda Yogy.

I.III.  „Uživatelskou zónou“ se rozumí webová stránka rezervačního systému: ZDE

I.IV. „Permanentkou“ se rozumí finanční prostředky k čerpání na Uživatelském účtu Klienta

I.V.  „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor Veda Yogy, který je k dispozici na webových stránkách Veda Yogy a ZDE.

I.VI. „Registrace“ je úkon, kdy si Klient vytvoří online v rezervačním systému Uživatelský účet. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa uživatele.

I.VII.  „Uživatelský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Uživatelské zóně na základě provedené Registrace.

I.VIII.  „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená lektorem realizovaná v prostorách Veda Yogy v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách Veda Yogy.

I.IX.  ,,Kurz” jsou ucelené specifické lekce vedené lektorem s delší dobou trvání.

I.X.  „Workshop“ je specifická lekce jógy vedená lektorem standardně s delší dobou trvání.

I.XI.  „Službami“ se myslí obecné pojmenování otevřených lekcí jógy, kurzy a workshopy.

I.XII. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem Veda Yoga Studio.

 

II. UŽIVATELSKÁ ZÓNA

II.I.  Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého se Klient může přihlásit na Otevřené lekce, Kurzy a Workshopy. Zároveň má zde přístup ke svým osobním údajům, zejména k údajům o zůstatku na svých permanentkách, k informacím o zaplacení Kurzů či Workshopů a k přehledu plateb.

 

II.II. Klient může v Uživatelské zóně zaplatit převodem či skrze platební bránu GOPAY Kurzy či Workshopy. Nutné je tak učinit neprodleně po přihlášení a celá částka musí být připsána na účet Veda Yogy do 5 dnů. 

 

III. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III.I.  Provedením Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.II. Registraci je možné provést pouze elektronicky na webových stránkách ZDE.

III.III. Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Návštěvník musí posléze zadat: e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a Provozním řádem.

III.IV. Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Veda Yogou a Klientem.

III.V.  Vstupem do prostor studia Veda Yogy Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.VI.  Vstupem do prostor studia Veda Yogy dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.

 

IV. CENA ZA SLUŽBY A CENA STORNA

IV.I. Klient se zavazuje uhradit Veda Yoze za poskytované Otevřené lekce jógy, které si skrze Uživatelskou zónu zarezervoval. Odhlásit se z Otevřené lekce jógy může skrze svůj Uživatelský účet max. 10 hodin před jejím začátkem.  Pokud se Klient na Otevřenou lekci jógy nedostaví a zavčas se z ní neodhlásí, bude mu účtovaná plná výše ceny lekce. Cena Otevřené lekce jógy je v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Otevřené lekci jógy, nedohodnou- li se Klient a Veda Yoga jinak. Veda Yoga si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Otevřenou lekci jógy lze hradit platebním převodem, kartou, čerpáním kreditu z permanentky.

IV.II. Klient se zavazuje uhradit Veda Yoze za poskytované Kurzy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Kurzů, nedohodnou-li se Klient a Veda Yoga jinak. Kurz lze hradit pouze převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Veda Yogy. V opačném případě bude rezervace Kurzu automaticky smazána.

IV.III. Klient se zavazuje uhradit Veda Yoze za poskytované Workshopy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Workshopů, nedohodnou-li se Klient a Veda Yoga jinak. Workshop lze hradit  pouze převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Veda Yogy. V opačném případě bude rezervace Workshopu automaticky smazána.

IV.IV. V případě zrušení Kurzu / Workshopu více než 14 dní před konáním Kurzu / Workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude Klientovi 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený Kurz / Workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

IV.V. Veškeré ceny uvedené v Ceníku jsou včetně DPH ve výši 10 %.

 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VI.I.  Povinnosti Veda Yogy, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

VI.II.  Prostory a recepce Veda Yogy se nacházejí na adrese Chudčická 1351/15, 635 00, Brno. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu, který je umístěn na webovým stránkách ZDE.

VI.III. Klient je povinen dodržovat storno podmínky, které jsou součástí Provozního řádu Veda Yogy. 

VI.IV. Rezervovanou Otevřenou lekci jógy lze v rezervačním sytému zrušit max. 10 hodin před jejím začátkem. Pokud tak Klient neučiní a na lekci nedorazí zaplacená částka propadne.

VI.V. Po přihlášení na Kurz / Workshop je nutné, aby celá cena Kurzu / Workshopu byla připsána na účet Veda Yogy do 5 dnů, jinak bude rezervace Klienta automaticky stornována. V momentě přijetí platby Veda Yoga zašle potvrzení o platbě na e-mail, který Klient uvedl v Uživatelském účtě.

VI.VI. Klient se zavazuje, že při používání Klientské zóny se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Jógovny.

VI.VII.  Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 

VII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

VII.I.  Smluvní vztah mezi Klientem a Veda Yogou v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Uživatelské zóně.

VII.II.  Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Uživatelské zóně a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu na Permanentkách tak propadá Veda Yoze.

VII.III.  Veda Yoga může kdykoli zrušit Uživatelský účet a ukončit tak Smlouvu Klientovi, pokud Klient užívá Uživatelský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; domnívá-li se Veda Yoga odůvodněně, že Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tedy tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje;

VII.IV. V případě zrušení Registrace ze strany Veda Yogy nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu na Permanentce.

 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VIII.I. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

VIII.II. Veda Yoga zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

VIII.III. Veda Yoga se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VIII.IV. Veda Yoga zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

VIII.V. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

 

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

IX.I Klient souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Klienta. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

IX.II Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Veda Yogy ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Klienta, může Klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.I. Veškerá ujednání mezi Veda Yogou a Klientem je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

X.II. Veda yoga je oprávněna tento Provozní řád či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním na webových stránkách Veda Yogy, sociálních sítí Veda Yogy a skrze e-mail Klientovi. 

X.III. Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Veda Yogy je možné zasílat na e-mail: info@vedayoga.cz.

X.IV. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 26.08. 2021.

Všeobecné obchodní podmínky studia Veda Yoga

V Brně, 26. 08. 2021

PROVOZNÍ ŔÁD

Martina Prušová, provozovatel Veda Yoga Studia, Chudčická 15, 635 00 Brno, vydává tento provozní řád závazný pro všechny uživatele, zákazníky a návštěvníky Veda Yoga Studio, Chudčická 15, 635 00 Brno

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Studio je určeno ke sportovnímu využití, zejména cvičení jógy, zdravotnímu cvičení, a ke vzdělávacím akcím osobnostního rozvoje.

1.2   Provozní doba studia, vč. rozvrhu lekcí či akcí, je zveřejněna na www.vedayoga.cz, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí či akcí a provozní dobu kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí či akcí zrušit, což oznámí na webových stránkách, popř. zasláním sms registrovaným účastníkům.

1.3   Tento provozní řád slouží zejména k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků studia. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

1.4    Uživatelem a návštěvníkem (cvičencem) se stává každý, kdo vstupuje do prostor studia.

II. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A BEZPEČNOST

2.1   Klient vykonává ve Studiu veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti.

2.2   Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy či dalších akcí. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

2.3   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

2.4   Těhotné ženy mohou navštěvovat pouze lekce speciálně zaměřené pro těhotné, a to pouze po předchozím souhlasu lékaře, a od 13. týdne těhotenství.

2.5   Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia.

2.6   Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia.

2.7   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2.8 Neoprávněným osobám (uživatelům a návštěvníkům) je zakázáno manipulovat s provozním zařízením v prostorách studia (termostaty, vypínače, okna apod.).

2.9 Provozovatel nezajišťuje hlídání dětí po dobu probíhající lekce. Přítomnost dítěte v sále u probíhající lekce není možná. Provozovatel neodpovídá za čekající dítě, veškerou odpovědnost za dítě čekající v prostoru Studia nese jeho rodič. Za pobyt, chování a pohyb dětí a mladistvých v celém prostoru Studia, odpovídají výhradně rodiče. Vyjma dětí a mladistvých pohybujících se v sále Studia za účelem lekce Jógy pro náctileté či Dětské jógy, kteří jsou pod dozorem lektora. Při lekcích Poprodní jóga s miminky odpovídá za své dítě rodič, který se účastní lekce.

2.10 První pomoc zajišťuje příslušný lektor. Ošetření první pomoci je zajišťováno na recepci Studia, která je vybavena lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů. V případech, kdy si to situace vyžádá, recepce Studia volá bezodkladně Záchrannou službu 155.

2.11 Ve všech prostorách Studia jógy je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata, vstupovat do společných prostor Studia v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví či se chovat v rozporu s dobrými mravy.

2.12 Klient je povinen při vstupu do Studia nahlásit na recepci své jméno vedené v rezervačním systému, pod kterým se přihlašuje na jednotlivé lekce, nebo zakoupit jednorázový vstup na Otevřenou lekci. Klient je povinen se při vstupu do Studia jógy zout. Do sálu klient vstupuje bos. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti.

2.13 V každém sále Studia jógy jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Pokud těchto pomůcek klient využívá, je důležité pomůcky vrátit na původní místo. Před použitím je možné pomůcky vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia jógy zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia také ostatním klientům. Po skončení lekce je klient povinen vrátit pomůcky a podložky zpět na své místo. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Studia.

2.14 Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků Studia. Do prostoru sálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností. Návštěvník je rovněž povinen si případné vnesené věci odnést.

2.15 V prostorách Studia není možné odkládat kola, koloběžky apod.III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1   Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Studia.

3.2   Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia je možné zasílat na e-mail: info
@vedayoga.cz

3.4   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 26.8.2021

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací